• Remote Desktop trên CentOS7

    Remote desktop trên Centos7

    Để thuận tiện thao tác làm việc trên CentOS7 ở dạng giao diện desktop, bạn có thể cài đặt gói giao diện máy tính để bàn cho CentOS7 và sử dụng công cụ remote desktop của Windows để truy cập vào giao diện máy tính để bàn của CentOS7 một cách dễ dàng. Chi tiết…

    (57)