Hướng dẫn cài đặt ionCube Loader trên CentOS sử dụng aaPanel

ionCube Loader rất quan trọng khi bạn sử dụng các ứng dụng trên Server CenOS linux, để cài đặt ionCube Loader phù hợp với phiên bản PHP đang sử dungj, bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn bên dưới để có thể cài đặt thành công.

1. Tải ionCube Loader

Đầu tiên bạn cần kiểm tra xem hệ thống đang sử dụng là 32bit hay 64bit bằng cách chạy lệnh:

uname -a

Nếu nội dung trả về là x86_64 tức là 64bit, ngược lại i386 là 32bit.

Với hệ thống 64bit x86_64

cd /tmp
wget http://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
tar xfz ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

Với hệ thống 32bit i386

cd /tmp
wget http://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz
tar xfz ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz

2. Lựa chọn phiên bản ionCube Loader

Khi bạn dùng lệnh ls /tmp/ioncube sẽ thấy rất nhiều phiên bản ionCube Loader tương ứng với phiên bản PHP khác nhau, bước tiếp theo cần phải lựa chọn phiên bản ionCube Loader phù hợp với hệ thống hiện tại.

– Kiểm tra phiên bản PHP hiện tại

php -v

Output trả về có thể tương tự như sau:

PHP 7.3.20 (cli) (built: Jul 7 2020 07:53:49) ( NTS )
Copyright (c) 19972018 The PHP Group
Zend Engine v3.3.20, Copyright (c) 19982018 Zend Technologies
with Zend OPcache v7.3.20, Copyright (c) 19992018, by Zend Technologies

Như vậy hệ thống đang cài đặt phiên bản PHP 7.3

– Tìm kiếm thư mục chứa thư viện mở rộng của PHP:

php -i | grep extension_dir
Kết quả sẽ ra nội dung:
extension_dir => /usr/lib64/php/modules => /usr/lib64/php/modules
sqlite3.extension_dir => no value => no value
Nếu bạn sử dụng aaPanel thì kết quả sẽ là:
extension_dir => /www/server/php/74/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902 => /www/server/php/74/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20190902
sqlite3.extension_dir => no value => no value

– Copy phiên bản ionCube Loader cho PHP 7.3 vào thư mục /usr/lib64/php/modules hoặc /www/server/php/74/lib/php/extensions (nếu sử dụng aaPanel)

cp /tmp/ioncube/ioncube_loader_lin_7.3.so /usr/lib64/php/modules hoặc cp /tmp/ioncube/ioncube_loader_lin_7.3.so /www/server/php/74/lib/php/extensions (Nếu sử dụng aaPanel)

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản PHP khác 7.3, hãy thay thế tên file tương ứng.

3. Cấu hình PHP sử dụng ionCube Loader

Mở file cấu hình PHP

nano /etc/php.ini
hoặc
nano//www/server/php/74/etc/php.ini nếu sử dụng aaPanel

Thêm đoạn sau vào cuối file

[ionCube Loader]
zend_extension = /usr/lib64/php/modules/ioncube_loader_lin_7.3.so 
hoặc
[ionCube Loader]
zend_extension = /www/server/php/74/lib/php/extensions/ioncube_loader_lin_7.3.so  nếu sử dụng aaPanel

Khởi động lại service

service php-fpm restart
service nginx restart

4. Kiểm tra kết quả

Nếu không có vấn đề gì xảy ra, khi sử dụng lệnh php -v bạn sẽ thấy thêm một dòng ionCube PHP Loader xuất hiện bên dưới.

PHP 7.3.20 (cli) (built: Jul 7 2020 07:53:49) ( NTS )
Copyright (c) 19972018 The PHP Group
Zend Engine v3.3.20, Copyright (c) 19982018 Zend Technologies
with the ionCube PHP Loader + ionCube24 v10.4.1, Copyright (c) 20022020, by ionCube Ltd.
with Zend OPcache v7.3.20, Copyright (c) 19992018, by Zend Technologies
Dẫn nguồn: hocvps

 

(41)

Leave a Reply