Lệnh kill process trong Linux CentOS

Bước #1: Đầu tiên bạn cần biết ID của tiến trình đang chạy mà bạn muốn chấm dứt 

            (PID – process id)

Sử dụng lệnh ps hoặc lệnh pidof để tìm ID của tiến trình đang chạy. Cú pháp như sau:
ps aux | grep processnamepidof processname

Ví dụ nếu tên tiến trình bạn muốn tìm ID là lighttpd, bạn có thể sử dụng một trong các lệnh sau
# ps aux | grep lighttpd

Output:

lighttpd 3486 0.0 0.1  4248 1432 ?    S  Jul31  0:00 /usr/sbin/lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf
lighttpd 3492 0.0 0.5 13752 3936 ?    Ss  Jul31  0:00 /usr/bin/php5-cg

Hoặc sử dụng lênh pidof 
# pidof lighttpd

Output:

3486

Bước #2: kill process thông qua PID (process id)

# kill 3486Hoặc:
# kill -9 3486

Ví dụ về lệnh killall

# killall -9 lighttpd
Kill Firefox process:
# killall -9 firefox-bin
Lưu ý: Bạn không nên sử dụng lệnh killall trên hđh nền tảng UNIX mà nên sử dụng lệnh kill -9

Nguồn: http://blog.vnaking.com/hoc-tap/linux/kill-process

Leave a Reply