• Truyền tải file dung lượng lớn miễn phí

    upload file dung lượng lỡn miễn phí

    Khi bạn cần upload và download file dung lượng lớn (hàng trăm GB) thì các dịch vụ truyền tải fiile thông thường không hỗ trợ ở bản miễn phí. Tuy nhiên, GoFile thì lại hỗ trợ upload/download file dunng lượng lớn hàng trăm GB. File sẽ được lưu trữ trong thời gian nhất điịnh. Nếu cần lưu trữ lâu hơn, bạn có thể mua gói Premium để sử dụng. Chi tiết…

    (18)